Chrome插件(谷歌浏览器插件) xpath相关Chrome插件

XPath Helper Wizard

XPath Helper Wizard

0人评论 541次人浏览 3.3分 3.3分
XPath Helper Wizard是一个可以创建XPath查询选择类似的元素并且返回可视化结果的chrome插件